ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το Σχέδιο Δράσης - Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» με την με αριθμό 4346/12.10.2012 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» έχει σκοπό:

  • Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
  • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
  • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
  • Να άρει τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 380055

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ.: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 412.000 €

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ