ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Οι Ωφελούμενοι/ες της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι:

  1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  2. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημα από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της τοπικής αγοράς εργασίας μέσω της υλοποίησης δράσεων και ενεργειών:

  1. Πρωτογενής Τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων του.
  2. Τουρισμός και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
  3. Πράσινη Οικονομία.
  4. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.